Regulamin forum

admin
Site Admin
Posty: 2
Rejestracja: śr lis 09, 2016 11:10 am

Regulamin forum

Postautor: admin » czw lis 17, 2016 6:21 pm

Regulamin forum internetowego umieszczony na domenę na-krawedzi.pl (znany dalej jako „Forum”) ustalony w dniu 17.11.2016 przez podmioty prowadzące Forum (znany dalej jako „Administracja)

§1 Postanowienia ogólne
1.1 Korzystanie z Forum jest całkowicie darmowe.
1.2 Użytkownikiem Forum może zostać osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy odrębne przyznają zdolność prawną, która przeszła procedurę rejestracji i otrzymała Konto. Jeden podmiot może być zarejestrowana wyłącznie jako jeden Użytkownik.
1.3 Konto umożliwiaj Użytkownikiem do skorzystanie z Forum przez umieszczenie treści w formie postów i tematów (znany dalej jako „Dane”) widoczne na Forum.
1.4 Forum generuje pliki cookies, które przechowują informacje i umożliwiają późniejsze rozpoznanie Użytkowników przez serwer np. w celu automatycznego zalogowania.
1.5 W sprawach nieuregulowanych w Regulamin stosuje się przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 Konto
1.1 Konto należy tylko i wyłącznie do podmiotu zakładając Konto, nie odpowiada za nie Administracja forum na-krawedzi.pl.
1.2 Dane osobowe Użytkowników podane podczas rejestracji Konta będą traktowane z należytą starannością i chronione.
1.3 Dane osobowe, dane eksploatacyjny oraz inne dane przekazane przez Użytkowników jest Administracja na-krawedzi.pl a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Środkiem technicznym Forum zapobiegającym pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych Użytkowników jest zapewnienie autoryzacji przy każdorazowym dostępie do Kont Użytkowników. Na zasadach przewidzianych w Ustawie o ochronie danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.
1.4 Administracja zobowiązuje się nie rozsyłać informacji handlowej, nie uprawiać działalności handlowej, reklamowej i promocyjnej z wykorzystaniem funkcjonalności Forum poza wyznaczonymi w tym celu funkcjonalnościami.

§3 Korzystanie z Forum
1.1 Użytkownicy zakładając Konto i skorzystanie z Forum akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu. Po wprowadzeniu zmian do regulaminu, obowiązują one od dnia ich wprowadzenia. Każdy użytkownik, który nie zgadza się z nową treścią regulaminu, proszony jest o zgłoszenie tego faktu Administracji i zaprzestanie korzystania z Forum. Jednocześnie domniemywa się zgodę na obowiązywanie regulaminu w przypadku jego milczącego przyjęcia przez użytkownika.
1.2 Użytkownicy nieodpłatnie przesyłają Dane do Forum celem ich przechowania oraz umożliwienia innym Użytkownikom odbierania przechowywanych Danych.
1.3 Przesyłając Dane udziela Administracji, w zamian za możliwość korzystania z Forum, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie licencji na korzystanie z Danych na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji bez oznaczania autorstwa ze wskazaniem, iż źródłem ich pozyskania jest Forum.
1.4 Zabrania się umieszczania Dane wulgarnych, naruszające dóbr prawnie chronionych w szczególności nie naruszają praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu Danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, lub zasady współżycia społecznego, a w szczególności Danych obejmujących groźby bezprawne lub wyrazy powszechnie uznane za obraźliwe, lub nieprzyzwoite, propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści, dyskryminacji, lub znieważających grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości, płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, przynależności związkowej, lub orientacji seksualnej.
1.6 Jeżeli Uczestnik Forum nie stosuje się do późniejszy regulamin i powyższych zakazów, będzie miał natychmiast (bez ostrzeżenia) zablokowaną możliwość wysyłanie Dane na Forum lub nawet pozbawienia dostępu do Forum. Użytkownik może również mieć zablokowaną możliwość wysyłanie Dane na Forum lub nawet pozbawienia dostępu do Forum w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: uzyskania urzędowego zawiadomienia, wiarygodnej wiadomości, albo wiarygodnego zgłoszenia o przesłaniu przez Użytkownika Danych o bezprawnym charakterze lub bezprawnej działalności z nimi związanej, a także w razie nieotrzymania wyjaśnień; uzyskania wiarygodnej informacji, iż dane osobowe, których podanie przez było niezbędne do rejestracji są niezgodne z rzeczywistością; stwierdzenia niedozwolonego korzystania; podjęcia przez Użytkownika działalności godzącej w dobre imię Administracji, lub renomę Forum; podjęcia przez Użytkownika czynności mogących destabilizować techniczne działanie Forum. Ponowna rejestracja podmiotów, która dopuściła się niedozwolonego korzystania wymaga zgody Administracji.
1.7 Użytkownik zobowiązuje się uwolnić Administracja od ewentualnej odpowiedzialności związanej z Danymi o bezprawnym charakterze przesłanymi przez Użytkownika na Forum.
1.8 Dane niezgodne z tematyką, bezsensowne, lub bardzo odbiegające od tematu danego Forum będą przenoszone do odpowiadających tematyce, zamykane, lub całkowicie usuwane.
1.9 Administracja Forum mają prawo do korekty, zmian lub usunięcia z forum Dane bez podania uzasadnienia.
1.10 Administracja Forum nie ma obowiązku kasowania postów opublikowanych na Forum, nawet jeżeli ich autor wyrazi takie życzenie.
1.11 Reklamowanie konkurencyjnych for dozwolone jest tylko i wyłącznie za zgodą Administracji.

§4 Administracja
1.1 Administracja ma prawo zmienić regulamin w każdym czasie
1.2 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu, lub korzystaniu z Forum oraz za utratę przechowywanych Danych, będące skutkiem siły wyższej, awarii sieci, lub sprzętu, bezprawnych działań osób trzecich, remontów i konserwacji, a także zmian funkcjonowania Forum.
1.3 Administracja nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za niedozwolone korzystanie przez Użytkowników. Dane, a w tym poglądy, opinie, informacje i treści przesłane przez Użytkowników i udostępniane w Forum nie są w żaden sposób wyrażane ani rozpowszechniane przez Administracji. Administracja nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za czynności podjęte.
1.4 Administracja ma prawo usunąć Konto Użytkownika z Forum bez podania przyczyny.
1.5 Administracja przejmuje reklamację dotyczącą działania Forum przez wysyłając zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem na maila admin@na-krawedzi.pl.